“ધ એલ્કેમિસ્ટ” in ગુજરાતી

I just read this: Paulo Coeho's "The Alchemist" is now also available in Gujarati. Great thing, right? Anyways for more information please visit, this page.

"When you want something with your heart and soul, the entire Universe conspires to help you achieve it"
- Paulo Coelho in "The Alchemist"


With this post also, let me ask a question. How would you translate above statement in Gujarati? I have already given it an unsuccessful try :-).

2 comments:

  1. jyare tame khara hraday thi koi vastu maango toh aakhu jagat tamne ae vastu medav va madad karshe.. ( my attempt to translate ) ;)

    ReplyDelete
  2. Thanks Chinmai.

    Let me also put my translation,
    Jo koi vastu melavvani tame khara hraday thi ichchha rakho to aakhu jagat tamne tamen e vastu melvva mate madad karshe ...

    ReplyDelete

Jaydip Mehta (JD)
http://jaydipmehta.blogspot.com