ફ્રીજ માં રાખેલી "તપેલી" ને શું કેવાય? . . .


"તપેલી"?? કે "ઠરેલી"?

2 comments:

Jaydip Mehta (JD)
http://jaydipmehta.blogspot.com